SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA – ANGAJEAZĂ- Operator/ registrator de urgență debutant

SERVICIUL DE AMBULANṬA DÂMBOVIȚA în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr.1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunţă organizarea la sediul instituției în str. Iancu Jianu, nr. 78, Târgoviște, județul Dâmbovița, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, 8 h/zi, conform legislației în vigoare, a 1(un) post vacant de execuție de operator registrator de urgență debutant din cadrul dispeceratului medical integrat SAJ Dâmbovița;

Activitatea se va desfășura in cadrul dispeceratului medical integrat al SAJ Dâmbovița, în regim de garda, în ture de 12 ore, TURNUS 12 cu 24, 12 cu 48, salarizat conform legislației in vigoare.

A. Condiții generale de participare la concurs
Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile generale si specifice prevazute de legislatia in vigoare HG nr. 1336/2022, de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post 2 incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

B. Condiţiile necesare și specifice în vederea participării la concurs:

1. Diplomă de studii medii ;
2. Certificat de radiotelefonist sau telefonist;
3. Nu se vor admite dosarele candidațiilor care au fost angajați la SAJ Dâmbovița sau orice altă instituție publică sau privată și le-a fost încetat contractul de muncă în perioada de probă sau ca urmare a unei abateri disciplinare .

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta la BIROUL RUNOS al Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița, str. Iancu Jianu, nr. 78, Târgoviște in perioada 05.07.2024-18.07.2024, interval orar 08:00 – 14:00, următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare (model SAJ, anexa 1)
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz in termen de valabilitate,
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copia certificatului de naștere,
e) copie diploma de studii medii;
f) copie certificat de radiotelefonist sau telefonist,
g) cazierul judiciar sau după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
i) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
j) aviz psihologic;
k) curriculum vitae model europass;

(2) Toate documentele vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformitătii copiilor cu acestea.

(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
(4) Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. g), anterior datei de susţinere a probei scrise. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

(7) Lipsa oricărui act/acte din lista sus menționată sau depunerea unor acte incomplete duce la respingerea dosarului.
Concursul constă în următoarele etape succesive, care se vor desfășura la sediul instituției din Târgoviște, str. Iancu Jianu, nr. 78, jud. Dâmbovița, jud. Dâmbovița, după cum urmează :
▪ selecţia dosarelor de înscriere – 19.07.2024, ora 10:00
▪ proba scrisă – 05.08.2024, ora 10.00
▪ proba de interviu – 09.08.2024 ora 10:00

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Depunerea dosarelor de participare la concurs 05.07.2024 – 18.07.2024 intre orele 08:00-14.00
Selectia dosarelor de catre membrii comisiei 19.07.2024, ora 10.00
Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor 22.07.2024, ora 10.00
Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor Până la 23.07.2024, ora 10.00
Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor privind selectia dosarelor 24.07.2024, ora 10.00
Sustinerea probei scrise 05.08.2024, ora 10.00
Afisarea rezultatului probei scrise 06.08.2024, ora 10.00
Depunerea contestatiilor privind rezultatul probei scrise Până la 07.08.2024, ora 10.00
Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor probei scrise 08.08.2024, ora 10.00
Sustinerea interviului 09.08.2024, ora 10.00
Afisarea rezultatului dupa sustinerea interviului 12.08.2024, ora 10.00
Depunerea contestatiilor privind rezultatul interviului Până la 13.08.2024, ora 10.00
Afisarea rezultatului solutionarii contestatiilor interviului 14.08.2024, ora 10.00
Afisarea rezultatului final al concursului 19.08.2024, ora 10.00
Proba scrisă constă în verificarea cunostintelor teoretice prin redactarea unei lucrari scrise, conform bibliografiei si tematicii atasate. Promovează proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte din maximum de 100 de puncte. Promovarea probei scrise reprezintă condiție pentru participare la proba interviu.
La proba de interviu vor fi testate abilitățile și cunoștințele impuse de funcție (cunoștințele teoretice și practice din domeniul de operare a calculatorului, cunoștințele teoretice din domeniul medical), capacitatea de analiză și sinteză, motivația candidatului, comportamentul în situații de criză, abilitățiile de comunicare, inițiativă și creativitate. Promovează proba interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte din maximum de 100 de puncte. Candidatul care nu a obținut minim 50 de puncte, va fi considerat respins chiar dacă a promovat proba scrisă.
Sunt declarați admiși la proba scrisă și la interviu, candidații care au obținut minimum 50 de puncte din maximum de 100 de puncte, la fiecare dintre probe.
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor de inscriere, proba scrisa si interviu, dupa caz, candidatii nemultumiti pot depune contestatie la compartimentul resurse umane, in teremen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor , respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise si probei interviu, sub sanctiunea decaderii din acest drept .
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și la interviu.
Se consideră admis la concurs, primul candidat care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru postul de operator registrator de urgență debutant cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar.
Interviul se poate înregistra şi audio/video la solicitarea membrilor comisiei de concurs, cu aprobarea preşedintelui comisiei și se păstrează, în condiţiile legii, timp de minimum un an de la data afişării rezultatelor finale ale concursului. Înregistrarea video este permisă numai cu acordul scris al candidaţilor, obţinut în prealabil, cu respectarea datelor cu caracter personal. (Art 41 alin 9 si 10 cf HG 1336/2022).
Relații suplimentare se vor obține la sediul SAJ Dâmbovița, Târgoviște, str. Iancu Jianu, nr. 78, jud. Dâmbovița, Biroul RUNOS, sau la tel: 0245.213.785.

TEMATICA / BIBLIOGRAFIE
Pentru ocuparea postului de operator registrator de urgență debutant

1. Capitolele 4, 5, 6, 9, și 11 din „ Primul ajutor calificat” – București 2009 (Lucrare realizată sub redacția: Șef lucrări dr. Raed Arfat, As. Med. Pr. Vass Hajnal) – Manualul este disponibil pe pagina oficială a Serviciului de Ambulanță Dâmbovița – Anunțuri angajare (www.ambulantadambovita.ro ).
2. Bazele Informaticii Economice – Sistemul de operare Windows – lucrarea este disponibilă pe pagina oficială a Serviciului de Ambulanță Dâmbovița – Anunțuri angajare (www.ambulantadambovita.ro ).
3. Legea nr.95/2006 cu modificari si completari ulterioare – Titlul IV – Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat;
4. Ordinul Ministrului Sanatatii 2021/ 2008 – Norma metodologica din 12/12/2008 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 896 bis din 30.12.2008 de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/ 2006 ptrivind reforma in domeniul sanatatii;
5. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.1092/2006 din 07.09.2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
6. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr.1091/2006 din 07.09.2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
7. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 2011/2007 privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;

Secretar comisie,
Ec. Milea George

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *