ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PICIOR DE MUNTE BOBOCI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – ANGAJEAZĂ Administrator Financiar

Școala Gimnazială Nr. 2 Picior de Munte Boboci cu sediul în Picior de Munte, str. Principală nr. 268, judetul Dâmbovița, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: administrator financiar, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă
Dosarele de înscriere se depun la sediu instituţiei.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 19.07.2024, ora 15:00, la sediul instituţiei.
Informaţii la tel: 0245719705; 0763746801
Condiţii specifice de participare la concurs:
• Studii superioare în specialitate;
• Cunoștințe operare PC (ForexeBug, Edusal, Revisal, etc.) – constituie avantaj;
• Cunoștințe operare baze de date, navigare – constituie avantaj
• Vechime în specialitatea studiilor: 1 an
Bibliografie şi tematică:
1. Legea nr. 82/1991- Legea contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 3. Ordin 2021/2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005; 4. ORDIN Nr. 1176/2018 din 26 ianuarie 2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005; 5.ORDIN Nr. 1998/2019 din 9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice; 6. Legea nr. 1/2011- Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 7. Legea nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice 8. OMFP nr. 1792/24.12.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M.O. nr. 37/23.01.2003, cu modificările şi completările ulterioare; 9. Ordinul ministrului finanţelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare; 10. Ordonanţa Guvernului nr.119/31.08.1999 – republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare; 11. Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; 12. HG. 395/2016 norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din legea nr 98/2016 privind achizitiile publice; 13. Legea nr. 500/11.07.2002 a finanţelor publice, publicată în M.O. nr. 597/12.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare; 14. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 15.OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 16. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat ; 17.ORDIN nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile. 18.OMFP 3471/2008 privind aprobarea H.G. privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimonial instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

GRAFIC CONCURS DATA
1. Depunerea dosarelor de concurs la sediul unității 08.07.2024-19.07.2024 în intervalul 9:00-15:00
2. Selecția dosarelor 22.07.2024
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere 22.07.2024, ora 16:00
4. Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere 23.07.2024, între orele
9:00-14:00
5. Afișarea rezultatelor finale obținute la selecția dosarelor 23.07.2024, ora 16:00
6. Proba scrisă 30.07.2024, ora 9:00
7. Afișarea rezultatelor probei scrise 30.07.2024, ora 13:00
8. Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise 30.07.2024, între orele
14:00-16:00
9. Afișarea rezultatelor finale obținute la proba scrisă 31.07.2024, ora 09:00
10. Proba practică 01.08.2024, ora 09:00
11. Afișarea rezultatelor la proba practică 01.08.2024, orele 14.00
12. Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele obținute la proba practică 01.08.2024, între orele 14:00-16:00
13. Afișarea rezultatelor finale obținute la proba practică 02.08.2024, ora 12:00
10. Interviu 05.08.2024, ora 09:00
11. Afișarea rezultatelor interviului 05.08.2024, ora 12:00
12. Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul probei de interviu 05.08.2024, între orele
12:00-14:00
13. Afișarea rezultatelor finale 05.08.2024, ora 16:00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *