Liceul Teoretic ,,Iancu C. Vissarion”, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante – Îngrijitor IM

Liceul Teoretic ,,Iancu C. Vissarion”,benetton outlet shop online benetton outlet store and negozi harmont blaine hexagon regal geox.it outlet harmont and blaine adidas yeezy boost 350 turtle dove geox donna saldi yeezy shoes under 1000 harmont and blain gabs outlet online cains moore negozi and andcamicie cu sediul în oraș Titu, str. I.C. Vissarion, nr. 49, judeţul Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor IM
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

• Studii: medii
• Vechimea în muncă: minim 3 ani
• Pentru medii egale la probele de concurs are prioritate candidatul care:
 a fost angajat în învățământul preuniversitar în funcția de îngrijitor.
 are domiciliu stabil în Orașul Titu

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) Curriculum Vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data și ora Observații
1. Publicarea anunțului 10.11.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Teoretic ,,Iancu C. Vissarion”, cu sediul în oraș Titu, str. I.C. Vissarion, nr. 49, judeţul Dâmbovița în format fizic. Termen-limită:
24.11.2023, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 28.11.2023, ora 15.00 Se va nota cu Admis/Respins
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.11.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 29.11.2023, până la ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 30.11.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 05.12.2023, ora 10.00 Minim 50 de puncte
Maxim 100 de puncte
8. Afişarea rezultatului probei scrise 05.12.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 06.12.2023, până la ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.12.2023, ora 15.00
11. Susţinerea probei practice 08.12.2023, ora 10.00 Minim 50 de puncte
Maxim 100 de puncte
12. Afişarea rezultatelor după susţinerea probei practice 08.12.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 11.12.2023, până la ora 14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.12.2023, ora 10.00
15. Susţinerea probei interviu 14.12.2023, ora 10.00 Minim 50 de puncte
Maxim 100 de puncte
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 14.12.2023, ora 15.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul 15.11.2023, până la ora 10.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 15.12.2023, ora 15.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 18.12.2023, ora 10.00

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de îngrijitor, treapta IM:
BIBLIOGRAFIE:
1. Ordinul MS, numărul 1456/25.08.2020 aprobarea normelor de igienă pentru ocrotirea, educarea, instruirea elevilor și copiilor, cu modificările și completările ulterioare.
2. Norme SSM prevăzute în Legea 319/2006 cu completările și modificările ulterioare și Norme de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/ 2006(cap.IV,V,VI,VII).
3. Legea nr. 307/2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor(Cap.I și II, Secțiunea VI, actualizate).
4. Legea 53/ 2003, Codul muncii -cu modificările și completările ulterioare (Răspunderea disciplinară art.247-252).
5. Legea nr.477/2004 privind codul de conduit a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (Cap. II, art.7).
6. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin OME nr. 4183/2022, Titlul 4-Personalul unității de învățământ.
7. Regulamentul Intern 4245/04.10.2023.

TEMATICA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de îngrijitor, treapta IM:
1. Noțiuni fundamentale de igienă
2. Reguli de efectuare a curățenie în unitaytea de învățământ
3. Metode de dezinfecție
4. Securitate și sănătate în muncă

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0245651321 , la adresa de e-mail: ic_vissarion@yahoo.com și pe website: https://liceulvissariontitu.ro , persoană de contact: Sărățeanu Ina, având funcția de secretar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *