Primăria comunei Sălcioara, judeţul Dâmboviţa anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post în regim contractual vacant pe perioada nedeterminată de Șofer – Compartimentul SVSU, din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Sălcioara astfel:

-1 Șofer – Compartimentul SVSU

– Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din HG nr. 1.336/2022:
– Condiţii specifice :
– Pentru post de Șofer – Compartimentul SVSU
-Cetățenie română
-Cunoaște limba română scris si vorbit
– Fișa medicala Medicina muncii
– Aviz psihologic de la cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor
– Adeverința medic familie
– Studii – generale / medii
– Cazier judiciar
– Posesor permis conducere categoria B si C
– Cazierul conducătorului auto de la Serviciul rutier – IPJ Dâmbovița

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI :

1. Emitere dispoziție organizare concurs 10.05.2023
2. Emitere dispoziție comisie concurs 12.05.2023
3. Transmitere anunț portalul posturi.gov.ro 15.05.2023
4. Anunț avizier și site instituție 15.05.2023
5. Termen depunere dosare 26.05.2023
6. Selecția dosarelor 30.05.2023
5. Proba scrisă 12.06.2023
6. Proba interviu 15.06.2023

Termenele de afișare contestații :
– pentru contestații selecție dosare – 31.05.2023
– pentru depunere contestații probă scrisă – 13.06.2023
– pentru soluționare contestații probă scrisă – 14.06.2023
– pentru depunere contestații probă interviu – 16.06.2023
– pentru soluționare contestații probă interviu – 19.06.2023

– Termenele de afișare a rezultatelor sunt urmatoarele:
– pentru proba Scrisă – 20.06.2023
– pentru proba Interviu – 20.06.2023

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE SĂ CONȚINĂ URMĂTOARELE DOCUMENTE :
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetului de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă,în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazier judiciar
f) adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Documentele prevăzute de la lit. b) la lit. d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE DE CONCURS

1. O.U.G. nr. 57/2019- privind Codul Administrativ:
 Partea I – TITLUL III Principiile Generale aplicabile administrației publice,
 Partea III Administrația publică locală :
– Titlul IV Unitățile administrative teritoriale in România
– Titlul V Cap I Autoritățile administrației publice locale, Cap. VIII Actele autorităților administrației
publice locale
 Partea a VI-a Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și a personalului contractual din administrația publică,
 Partea a VII- a Răspunderea administrativă, Titlul I Dispoziții generale, Titlul II Răspunderea administrativ-disciplinară

2. Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii republicată cu modificările ulterioare
 Capitolul II- Executarea contractului individual de muncă,
 Capitolul IV- Suspendarea contractului individual de muncă,
 Capitolul V-Încetarea contractului individual de muncă, Secțiunea a 1-a Încetarea de drept a contractului individual de muncă, Secțiunea a 2-a Concedierea, Secțiunea a 3-a Concedierea pentru motive ce țin de persoana salariatului, Secțiunea a-8-a Demisia

3. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată cu modificările și completările ulterioare
 Capitolul V – Reguli de circulație
– Secțiunea 1 Obligațiile participanților la trafic
– Secțiunea 2 Reguli pentru circulația vehiculelor
– Secțiunea 4 Circulația pe autostrăzi
– Secțiunea 5 Obligații în caz de accident
 Capitolul VI – Infracțiuni și pedepse
 Capitolul VII – Răspunderea contravențională
 Capitolul VIII – Căi de atac împotriva procesului verbal de constatare a contravenției
4. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările si completările ulterioare
 Capitolul V – Reguli de circulație
– Secțiunea 2 Utilizarea părții carosabile
– Secțiunea 3 Reguli pentru circulația vehiculelor
– Secțiunea 5 Circulația pe autostrăzi
 Capitolul VII Sancțiuni contravenționale și măsuri tehnico-administrative
– Secțiunea 1 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale
– Secțiunea 2 Măsuri tehnico-administrative
– Secțiunea 3 Sancțiuni contravenționale complementare

Relații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei comunei Sălcioara, la consilier resurse umane Ion Veronica, date de contact tel. 0760260879.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *