Primaria Crevedia, organizează concurs, pentru ocuparea postului: sef SVSU

ROMÂNIAPrimăria comunei CrevediaJudețul DâmbovițaComuna Crevedia, șoseaua București-TârgovișteNr. 167CUI 4280132telefon/fax   0245 – 241840E-mail : primarie@primariacrevedia.ro 

 A N U N Ţ

 concurs post contractual conform HG nr.1336/2022 , nr.5883/ 28.04.2023

A.) Primaria Crevedia, cu sediul în localitatea Crevedia, strada Bucuresti – Targoviste nr. 167, județul Dambovita, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/28.10.2022.

 1. Nivelul postului*: de execuţie
 2. Denumirea postului: sef SVSU, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la Compartiment SVSU
 3. Treapta profesională: 1
 4. Scopul principal al postului: realizarea activitatilor de SVSU
 5. Numărul de posturi: 1

B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI CREVEDIA, strada Bucuresti – Targoviste nr. 167, județul DAMBOVITA la compartimentul resurse umane, tel. 0245241840, persoana de contact JALBĂ VERONICA email: primarie.primariacrevedia.ro.

Termenul de depunere a dosarelor : 05.05.2023 – 19.05.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/28.10.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii    76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

 1. Studii de specialitate**: NU SE SOLICITA
 2. Perfecționări (specializări): CURS SEF SVSU
 3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): NU SE SOLICITA
 4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: NU SE SOLICITA
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare: CAPACITATEA DE A LUCRA IN ECHIPA
 6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): STUDII MEDII/GENERALE
 7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): NU ESTE CAZUL
 8. Vechime: de minimum 7 ani
 9. ) Calendarul de desfăşurare a concursului
Nr. crt.ActivităţiData si ora
1.Publicarea anunțului05.05.2023
2.Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Comuna Crevedia cu sediul în Crevedia, Sos Bucuresti-Targoviste, nr. 167, jud. Dâmbovița, până la data de:05.05.2023-19.05.2023
3.Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs24.05.2023, ora 10.00
4.Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor24.05.2023, ora 12.00
5.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor25.05.2023, ora 09.00-13.00
6.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor25.05.2023, ora 14.00
7.Susţinerea probei scrise29.05.2023, ora 10.00
8.Afişarea rezultatului probei scrise29.05.2023, ora 15.00
9.Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise30.05.2023, ora 09.00-13.00
10.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor30.05.2023, ora 15.00
11.Susţinerea interviului31.05.2023, ora 11.00
12.Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului31.05.2023, ora 15.00
13.Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului05.06.2023, ora 09.00-13.00
14.Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor05.06.2023, ora 15.00
15.Afişarea rezultatului final al concursului06.06.2023, ora 10.00

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *